print

Verspreiden van bagger op het land in klei- en veengebieden

Terug
Rapportnr 2012-22
ISBN 978.90.5773.562.2
Type Rapport
Prijs
Datum 21-09-2012

Documenten

Download Bestel

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek dat enkele ministeries, de Technische commissie bodem, UvW en STOWA hebben laten uitvoeren naar het verspreiden van licht verontreinigde baggerspecie op aanliggende landbouwgronden. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het gebruik niet leidt tot een een dusdanige verslechtering van de bodemkwaliteit, dat het landbouwkundig gebruik gevaar loopt. Dit komt vooral omdat de in Nederland verspreide baggerspecie relatief schoon is.

Toelichting

Bij het onderhoud van sloten en watergangen door waterschappen, komt baggerspecie vrij. Hiervoor moet een bestemming worden gevonden. De eenvoudigste en goedkoopste procedure is die waarbij de baggerspecie direct op aanliggende percelen wordt verspreid. Aangrenzende grondeigenaren zijn verplicht om de vrijkomende baggerspecie te ontvangen op percelen die grenzen aan een watergang. Baggerspecie wordt ook gezien als een nuttig product, omdat het de bodemstructuur kan verbeteren en een bemestende waarde heeft. Baggerspecie is ook goed bruikbaar voor het egaliseren en ophogen van percelen.

Het rapport is uitsluitend digitaal beschikbaar.

Publicaties