print

Watergerelateerde emisies vanuit rwzi's in het kader van de PRTR (jaar 2015)

Terug
Rapportnr 2015-38
ISBN 978.90.5773.685.8
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 31-12-2015

Documenten

Download Bestel

Zuiveringbeheerders hebben de plicht ieder jaar de water- en luchtgerelateerde emissies vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties te rapporteren. Deze Europese verplichting geldt voor (veelal) grotere rwzi’s, die daarvoor zijn aangewezen. In Nederland zijn dat er ongeveer 80. De emissiegegevens komen via het e-MJV (elektronisch Milieujaarverslag) terecht in het zogenoemde European Pollutant Release and Transfer Register E-PRTR, waar ze toegankelijk zijn voor het grote publiek.

Onderzoek naar en de bepaling van de luchtgerelateerde emissies is vastgelegd in STOWA- rapport 2014-09 ‘Luchtgerelateerde emissies vanuit rwzi’s in het kader van de I-PRTR’. Over watergerelateerde emissies zijn met RWS Water Verkeer en Leefomgeving in 2007 afspraken gemaakt.
De afspraken komen erop neer dat om de vier jaar op zes representatief veronderstelde rwzi’s onderzoek wordt gedaan naar de emissies van bepaalde parameters. Aan de hand van een risico-analyse wordt telkens bepaald welke PRTR-parameters wel/niet meegenomen worden. De waarnemingen worden omgezet in emissiefactoren en worden representatief gesteld voor de andere rapportageplichtige rwzi’s. Om het voor zuiveringbeheerders makkelijker te maken, worden de emissiefactoren opgenomen in een rekentool.

Het voordeel van deze afspraken is dat individuele zuiveringbeheerders zelf geen onderzoek hoeven te doen en met de gekozen werkwijze veel werk en analysekosten worden bespaard. Voor het bevoegd gezag bestaat het voordeel uit het feit dat de aanpak voor alle rwzi’s gestandaardiseerd is en de validatie van de emissiegegevens makkelijker kan plaatsvinden.

In dit rapport zijn de resultaten van het PRTR2015-programma neergelegd, de derde in een rij.  Hierin zijn deze keer ook metingen aan zware metalen meegenomen. Om die reden is in het rapport tevens de aanpak ten aanzien van de rapportage van zware metalen opgenomen. Ook hierover zijn afspraken gemaakt met RWS WVL.

Publicaties