print

Watergerelateerde emissies vanuit rwzi's in het kader van de i-PRTR (Update 2014)

Terug
Rapportnr 2013-W-01
ISBN -
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 27-05-2014

Documenten

Download Bestel

Sinds 2006 is het zogenoemde European Pollutant Release Transfer Register van kracht, een Europese verordening die bepaalt dat bepaalde type inrichtingen verplicht zijn hun emissies te rapporteren. Vanaf 2010 zijn de verplichte E-PRTR rapportage en het milieujaarverslag geïntegreerd tot een integraal PRTR-verslag (i-PRTR). PRTR-plichtige inrichtingen dienen hun emissies te rapporteren via het e-MJV-loket. Ook een aantal, met name grotere rioolwaterzuiveringsinstallaties moet aan deze verplichting voldoen.

Om te voorkomen dat voor alle iPRTR-plichtige rwzi's afzonderlijk moeten worden nagegaan wat met het effluent geëmitteerd wordt, hebben de zuiveringbeheerders in overleg met Rijkswaterstaat (RWS) Waterdienst in 2007 een plan van aanpak opgesteld. Dit plan behelst dat iedere vier jaar op zes rwzi’s effluentmetingen worden uitgevoerd. De daaruit verkregen resultaten worden representatief verondersteld voor andere iPRTR-plichtige rwzi’s. Uit een risico-analyse blijkt welke parameters in het volgende iPRTR-onderzoek gemeten moeten worden.

Om ervoor te zorgen dat zuiveringbeheerders voor hun eigen rwzi’s de effluentgerelateerde emissies eenvoudig kunnen bepalen, zijn de gevonden resultaten omgerekend naar zogenaamde emissiefactoren, waarbij de emissie wordt uitgedrukt in vracht per IE op jaarbasis. De zuiveringbeheerders maken vier opeenvolgende rapportagejaren gebruik van deze emissiefactoren.

De resultaten van de eerste metingen in 2007, zijn vastgelegd in het STOWA-rapport 2010-W-07 en zijn gebruikt voor de verslagjaren 2007 tot en met 2010. De tweede reeks metingen is uitgevoerd in de winter van 2011/2012. De hiermee verkregen emissiefactoren dienen te worden gebruikt voor de verslagjaren 2011 tot en met 2014. In het rapport 'Watergerelateerde emissies vanuit rwzi's in het kader van de i-PRTR' (2013-W-01) zijn de resultaten daarvan uitgewerkt.

In de loop van 2013 is gebleken dat rapport 2013-W-01 foutieve emissiefactoren bevatte. Om deze reden heeft een rectificatie van het rapport plaatsgevonden. Het gerectificeerde rapport vervangt hiermee de eerdere versie van STOWA 2013-W01.

PRTR | i-PRTR | emissies |

Publicaties