print
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

STOWA zomerserie 2 | Aanpak rioolvreemd water: soms verrassend eenvoudig

24-07-2016

Het is een bekend probleem: water dat niet thuishoort op de afvalwaterzuivering, maar er om allerlei redenen toch op terecht komt. Denk aan drainagewater of oppervlaktewater (via riooloverstort). Door dit ‘rioolvreemde water’ is de hydraulische capaciteit van persleidingen, rioolgemalen en rwzi’s vaak veel groter dan noodzakelijk. Gevolg: onnodige kosten. Bovendien heeft dit relatief schone water effect op de werking van de zuivering. Want hoe vervuilder het inkomende afvalwater is, hoe effectiever de zuivering. STOWA en Rioned gaven in 2015 samen een rapport uit om waterzuiveringsbeheerders te helpen bij de aanpak van dit probleem. Ook werd er een speciale workshop over het onderwerp georganiseerd en er verscheen een speciale infographic.

Het uitgevoerde onderzoek geeft volgens sectorhoofd Afvalwaterzuivering van Delfland Jaap Bos een goed beeld hoe je om kunt gaan met rioolvreemd water en welke mogelijke maatregelen je kunt nemen. ‘Er zijn soms heel eenvoudig en goedkoop quick wins te halen. Dat weten we bij Delfland uit ervaring. Soms is het opmetselen van een muurtje van een overstort al voldoende om te zorgen dat oppervlaktewater niet onbedoeld het riool in loopt. Maar je moet vaak ook gerichter gaan kijken. Het rapport geeft geen pasklare oplossingen, maar die zijn er ook niet. We hebben nu wel duidelijke handvatten voor een goede analyse van het probleem, zodat je inzicht krijgt in het kosteneffectief aanpakken ervan.’  

>Bekijk het rapport

>Lees een artikel over rioolvreemd water in STOWA ter Info 60

>Download de infographic over rioolvreemd water

In de STOWA zomerserie lichten we een aantal concrete resultaten toe van STOWA in de afgelopen periode. Belangrijkste vraag: wat kunnen de waterbeheerders ermee? Die vraag beantwoorden zij zelf.

STOWA zomerserie 1 | LTV regionale keringen: de bijbel voor toetsers

14-07-2016

De nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen - uitgekomen in mei 2015 - bevat concrete handvatten voor het beoordelen van de veiligheid van regionale keringen. Op basis van de uitkomsten van deze toetsing kunnen eventuele versterkingen zo effectief en doelmatig mogelijk worden uitgevoerd. STOWA stelde de nieuwe leidraad op, in opdracht van provincies en waterschappen.  Eerder verscheen een eerste, voorlopige versie (2007) en een daaropvolgend addendum (2010).

>Download de Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen

‘Deze leidraad is de bijbel voor toetsers,’ aldus Niek Bosman. Niek is projectleider Toetsing Regionale Keringen bij Wetterskip Fryslân. ‘Het is een product dat we als waterkeringbeheerders samen met STOWA hebben ontwikkeld. We zijn dan ook heel tevreden over de praktische bruikbaarheid. De leidraad heeft vanaf 2007 een enorme ontwikkeling doorgemaakt. In de eerste versie werden door het ontbreken van voldoende kennis noodgedwongen nog ruime veiligheidsmarges gehanteerd. Gelukkig is er de afgelopen jaren veel onderzoek verricht naar de stabiliteit en sterkte van waterkeringen. De resultaten van dat onderzoek hebben hun weg naar deze nieuwe leidraad gevonden. Hierdoor kunnen we nu veel scherper toetsen en hebben we ook een veel beter beeld van de veiligheid van onze keringen. Er worden steeds minder keringen onnodig afgetoetst, en dat bespaart kosten. De ontwikkelingen gaan natuurlijk door, zoals een goede bepaling van de sterkte van veenkaden. Daar zit volgens mij nog wel wat ruimte in denk ik.’

Maatwerk
Volgens Roy Hendriks, adviseur waterveiligheid bij de Provincie Gelderland, heeft de bruikbaarheid van de leidraad zich in de praktijk bewezen: ‘Het is voor het overgrote deel een helder en breed toepasbaar toetsdocument. De knelpunten en onduidelijkheden die tijdens het uitvoeren van de toetsing met de eerste versie en het Addendum daarop, naar voren kwamen, zijn in de uiteindelijke versie zoveel mogelijk verbeterd. Om de leidraad in een bepaald gebied toe te passen, zal er altijd specifieke kennis over de betreffende keringen in dat gebied nodig blijven. Je kunt de West-Nederlandse boezemkaden nu eenmaal niet vergelijken met de regionale rivierkeringen of compartimenteringskeringen, die in onze provincie liggen. Kortom, ook met de nieuwe leidraad blijft toetsen maatwerk en zal dit blijven vragen om voldoende vakkennis, het maken van onderbouwde keuzes en bovenal om een goede samenwerking tussen waterschap en provincie.’

In de STOWA zomerserie lichten we een aantal concrete resultaten toe van STOWA in de afgelopen periode. Belangrijkste vraag: wat kunnen de waterbeheerders ermee? Die vraag beantwoorden zij zelf.

Uitgelicht Thema

Opleidings- programma INNW
Vanaf 2017 wordt er gewerkt met nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. Om waterkeringbeheerders voor te bereiden op deze nieuwe normering hebben STOWA en Rijkswaterstaat een speciaal opleidingsprogramma ontwikkeld. Op deze website v... Lees meer over Opleidings- programma INNW

STOWA Digibrief!

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief.
Bedankt voor uw inschrijving.

Hydrotheek

U hebt een watervraag? Vind snel en makkelijk het antwoord in de Hydrotheek, de online publicatie database van STOWA.

STOWA Deltafacts

online!