Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Bijeenkomst ‘Gebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatie in land- en tuinbouw. Regels en uitvoering’

Op dinsdagmiddag 28 november ben je van harte welkom op een informatiemiddag over de Europese verordening (2020/741) 'Minimum eisen voor hergebruik van water’ en hoe we deze verordening hebben geïmplementeerd in Nederland. De organisatie is in handen van STOWA, mede namens IPO en het Ministerie van I&W.

De zoetwatervoorraden in Nederland staan in toenemende mate onder druk, wat leidt tot waterschaarste en een verslechtering van de waterkwaliteit. Met name klimaatverandering, onvoorspelbare weerpatronen, slinkende grondwatervoorraden, verzilting en droogte dragen bij aan de verhoging van de druk op de beschikbaarheid van zoet water. Dit terwijl de watervraag alleen maar lijkt toe te nemen.

Zuinig en efficiënt met onze zoetwatervoorraden omgaan is derhalve een must. Hergebruik van gezuiverd stedelijk afvalwater (rwzi-effluent) voor irrigatie in land- en tuinbouw kan een belangrijke rol spelen in het verminderen van de druk op onze zoetwatervoorraden. Maar onder welke condities is hergebruik van stedelijk afvalwater verantwoord en veilig toe te passen?

In Europa zien we een versnipperd beeld. Daarom zijn het Europees parlement en de Raad gekomen met een Europese verordening waarin minimale eisen voor hergebruik zijn vastgelegd. De verordening (EU) 2020/741 inzake het hergebruik van water heeft als doel hergebruik van water voor irrigatie in de landbouw te vergemakkelijken en aan te moedigen, het voedselsysteem van de EU duurzamer en veerkrachtiger te maken en tegelijkertijd de volksgezondheid en het milieu te beschermen. In deze verordening worden uniforme minimumeisen inzake de waterkwaliteit vastgesteld voor het veilige hergebruik van gezuiverd stedelijk afvalwater voor landbouwirrigatie. Deze verordening is rechtstreeks geldend en vanaf 14 juli 2023 omgezet in een Nederlandse regelgeving. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we je er meer over. Bijdragen met onder andere van Erik de Haan(Provincie Zuid-Holland) Harrie Timmer (VEWIN) Frank Swartjes (RIVM) en Oscar Helsen (Ministerie I&W).

Ter voorbereiding van deze bijeenkomst kunt u de handreiking voor een risicobeheerplan bekijken op het informatiepunt van de leefomgeving (IPLO):.

Hebt u vragen over de verordening en de handreiking waar u graag antwoord wilt hebben tijdens deze bijeenkomst. Mail deze dan naar imke.leenen@stowa.nl.

Voorlopig programma

  • 13.15 uur Inloop
  • 13.30 uur Welkom
  • 13.35 uur Uitleg verordening en implementatie in Nederland-Oscar Helsen (ministerie I&W)
  • 14.00 uur Risicobeheerplan en handreiking
  • 14.25 uur Pauze
  • 15.00 uur Normen en kaders-Frank Swartjes (RIVM)
  • 15.25 uur Perspectieven van de verschillende betrokken partijen (o.a. glastuinbouw, omgevingsdiensten, NVWA, provincies, waterschappen, waterproducenten)
  • 16.00 uur Implementatie van verordening in andere landen en toekomst van hergebruik van stedelijk afvalwater
  • 16.15 uur Napraten met een borrel