Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Webinar 'Drie jaar NOBV: waar staan we?'

De eerste drie meetjaren van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) zijn inmiddels afgerond. Eind juni worden de bevindingen gepresenteerd aan de regieroep Veenweide. Over de bevindingen organiseert het NOBV op maandag 3 juli het webinar: Drie jaar NOBV: waar staan we?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de emissie uit veenweiden moet worden verminderd met 1,0 Mton CO2 per jaar in 2030. Om meer inzicht te krijgen in de huidige emissies en de effecten van maatregelen hierop het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) gestart in december 2019. Het NOBV meet op verschillende locaties verspreid door het Nederlandse veenweidebied, aan verschillende maatregelen: waterinfiltratiesystemen, natte teelten en bodemaanpassing. Wat weten we inmiddels over de effectiviteit van de verschillende maatregelen en over de emissies uit veenweiden? Daarover gaat het webinar op 3 juli.

Wat kunt u verwachten in dit webinar? NOBV-programmamanager Pui Mee Chan (STOWA) geeft een korte introductie over het onderzoeksprogramma. Postdoc onderzoeker Ralf Aben (Radboud Universiteit Nijmegen), Merit van den Berg, onderzoeker aan de Vrije Universiteit, postdoc researcher Alexander Buzacott (Vrije Universiteit) en trekker van het NOBV-onderzoeksconsortium Gilles Erkens (Deltares/Universiteit Utrecht) gaan in op onder andere de stand van zaken na drie jaar meten, grondwaterstand, maatregel-effectrelaties en modelleren. Douwe Jonkers (programmamanager Veen/ministerie van LNV) en Chris van Naarden (voorzitter subwerkgroep kennis/ministerie van LNV) schuiven aan om in gesprek te gaan over de opgave in het landelijk gebied en geven een doorkijk naar het volgende meetjaar. Let op: de presentatie van Alexander Buzacott zal in het Engels zijn. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen.

Doet u ook mee? Aanmelden voor dit webinar kan hier hierboven.

Meer informatie over het NOBV is te vinden op www.nobveenweiden.nl