Skip to main content Skip to main nav

Lumbricus: voldoende water van goede kwaliteit

Lees meer +
image
type

1. Inrichten en beheren

Welke maatregelen kun je nemen? Dat staat centraal in het eerste onderdeel van Lumbricus. Er zijn drie typen maatregelen nader onderzocht: natuurlijkere inrichting van de beek(omgeving), bodemmaatregelen en technische maatregelen.

Lees meer
1
 • Inzichten opgedaan in Lumbricus:
 • Het nemen van (half)natuurlijke maatregelen
 • Aangepast vegetatie- en maaibeheer in waterlopen

Deltafacts over dit onderwerp

Peilen en vegetatie in stromende wateren Monitoringstrategieën voor het meten van de effectiviteit van beekherstelprojecten Ontwikkelpaden voor een natuurlijker functioneren van beken een riviertjes Bouwen met Natuur bij herstel van beken; effectiviteit van maatregelen Bomen, Bos en Waterbeheer Blauwe diensten
 • Inzichten opgedaan in Lumbricus:
 • Verhogen organische-stofgehalte
 • Verbeteren bodemstructuur: pendelende regenwormen
 • Het vergroten van de infiltratiecapaciteit van de bodem
 • Telen van gewassen met diepere beworteling

Deltafacts over dit onderwerp

Belang van bodemorganische stof voor het waterbeheer Blauwe diensten Bodem als buffer Peilen en vegetatie in stromende wateren Sturingsinstrumentarium voor een vitale bodem Zoetwatervoorziening Zoetwater zelfvoorzienendheid van de landbouw
 • Inzichten opgedaan in Lumbricus:
 • Regelbare drainage met subirrigatie
 • Slimme stuwen

Deltafacts over dit onderwerp

Regelbare drainage Hergebruik van effluent Bodem als buffer Bodemvocht gestuurd beregenen Onderwaterdrainage Remote sensing waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer Waterreservoirs op bedrijfsniveau Blauwe diensten Beregening Monitoringstrategieën voor het meten van de effectiviteit van beekherstelprojecten
1
 • Inzichten opgedaan in Lumbricus:
 • Bodeminfiltratie zonder en met verticale (worm)gangen
 • Kwantificeren uiteenlopende manieren van grondbewerking
 • Combineren modelsimulaties en veldmetingen

Deltafacts over dit onderwerp

Regelbare drainage Bodem als buffer Bodemvocht gestuurd beregenen Onderwaterdrainage Belang van bodemorganische stof voor het waterbeheer Beregening Verdamping
 • Inzichten opgedaan in Lumbricus:
 • Effectieve koppeling grondwater-, onverzadigde zone- en gewasgroeimodellen
 • Doorrekenen regionale effecten regelbare drainage met subirrigatie
 • Doorrekenen interactie grond- en oppervlaktewater
 • Gebruik State-of-the-art regionale modellen
 • Belang van stofstromenanalyses
 • (Regionale) analyse 'wormen/vertidrains'

Deltafacts over dit onderwerp

Verdamping
 • Inzichten opgedaan in Lumbricus:
 • Waterwijzer Landbouw
 • Waterwijzer Natuur

Deltafacts over dit onderwerp

Effecten klimaatverandering op landbouw Effecten klimaatverandering op terrestrische natuur
type

2. Opschalen en combineren

In Lumbricus hebben we niet alleen onderzocht welke maatregelen je kunt nemen voor het klimaatrobuust inrichten van hogere zandgronden, maar ook wat het effect van (combinaties van) maatregelen is op lokale en regionale schaal, en op specifieke grondgebruiksfuncties (i.c landbouw en natuur). Hieronder een een overzicht van de kennis en middelen om deze effecten door te rekenen.

Lees meer
governance
type

3. Implementeren & uitvoeren

Je kunt nog zo goed weten hoe fysieke systemen werken en wat er technisch mogelijk en haalbaar is om te komen tot klimaatrobuuste hoge zandgronden, als je betrokken bewoners en instanties niet meekrijgt kom je er nooit.

Lees meer
 • Inzichten opgedaan in Lumbricus
 • Goede opschaling en maatschappelijke inbedding
 • Participatieve monitoring
 • Sturingsinstrumenten
 • Adaptieve plannen

Deltafacts over dit onderwerp

Sturingsinstrumentarium voor een vitale bodem Best practices voor kennisvalorisatie Blauwe diensten Droogte stuurt functies Zoetwatervoorziening Ontwikkelpaden voor een natuurlijker functioneren van beken een riviertjes Beprijzen van water voor de landbouw Deltascenario's en adaptief deltamanagement
Download het overzichtsrapport Bekijk alle achtergronddocumenten