Skip to main content Skip to main nav

24 april 2024

Hoe modelleer je watervraag en wateroverlast in veenweidegebied?

Wat gebeurt er met de watervraag en de berging in bodem en het oppervlaktewater als we vernattingsmaatregelen nemen in veenweidegebieden? En wat is het effect op het afvoergedrag van het watersysteem? Dit zijn vragen waar STOWA in het programma Veen en Water aandacht aan besteedt. Eind 2023 vond een kennisbijeenkomst plaats over het modelleren van watervraag en wateroverlast in veenweidegebieden.

Vernattingsmaatregelen om bodemdaling in veenweidegebieden te remmen, leiden mogelijk tot een grotere watervraag en hebben effect op de berging in de bodem en het oppervlaktewater en het afvoergedrag van het watersysteem. Tijdens de bijeenkomst wisselden de veenwaterschappen kennis uit over het instrumentarium en modeluitgangspunten om deze effecten te modelleren. 

Mark Kramer (Hoogheemraadschap van Rijnland) gaf een presentatie over de landelijke studies naar de watervraag van het veenweidegebied, die Deltares uitvoert voor het Deltaplan Zoetwater.  Daarna volgden er presentaties van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) over modelstudies die deze waterschappen voor hun beheergebied doen naar de effecten van maatregelen.  

In de discussie na de presentaties wisselden de deelnemers informatie uit over de gebruikte instrumentaria, geschikte schaalniveaus, het verzamelen van data en het samenstellen van scenario’s en maatregelpakketten. Uit de discussie bleek dat een aantal waterschappen nog afwachtend zijn met het maken van berekeningen voor watervraag en wateroverlast. Dit komt omdat ze zoeken naar een geschikte aanpak, of keuzes van het bestuur afwachten. 

STOWA kan waterschappen ondersteunen bij doen van deze modelstudies, door de urgentie te laten zien en kennisdeling te faciliteren. In juni organiseren we daarom een tweede kennisbijeenkomst voor hydrologen en beleidsadviseurs (meer informatie volgt). Daarnaast publiceren we in het najaar van 2024 een Deltafact over de onderzoeken naar waterkwantiteit in het veenweidegebied. 

Meer weten?

Voor meer informatie over het programma Veen en water kun je contact opnemen met Michelle Talsma van STOWA, m.talsma@stowa.nl