Skip to main content Skip to main nav

15 mei 2024

Microplastics in het aquatisch milieu

Onlangs verscheen het STOWA-rapport Microplastics in het aquatisch milieu. Het rapport geeft een overzicht van de meest recente wetenschappelijke kennis over microplastics en het effect daarvan op het zoetwatermilieu. Daarbij komen zaken aan de orde als emissiebronnen, emissieroutes, ecologische effecten van microplastics en maatregelen die de schadelijke gevolgen van microplastics op het watermilieu (kunnen) beperken.

Goed en effectief waterbeheer vraagt om meer kennis over de aard, de aanwezigheid en de gevolgen van microplastics in water. Nu microplastics overal ter wereld zijn aangetroffen en steeds duidelijker wordt welke schadelijke gevolgen ze hebben op de leefomgeving, neemt het belang van actuele en objectieve kennis over plasticdeeltjes in water alleen maar toe, aldus de opstellers van het rapport.

Het rapport geeft een overzicht van de meest recente actuele kennis over microplastics. Daarnaast laat het ook zien op welke gebieden nog vragen open staan, bijvoorbeeld op het terrein van het aandeel van de nog kleinere deeltjes, nanoplastics genoemd. Zo blijken - naast deeltjesgrootte - ook de vorm en het type plastic van invloed op het effect van microplastics. Veel van deze factoren vergen nader onderzoek, voordat de opgedane kennis over dergelijke parameters kan worden opgenomen in modellen en maatregelen, stellen de onderzoekers. 

De onderzoekers bepleiten het blijven volgen van de nieuwe wetenschappelijke inzichten en beleidsontwikkeling op het gebied van microplastics. Tegelijkertijd blijkt het van belang om de verspreiding van (micro)plastic zo veel mogelijk te voorkomen. Ook waterschappen kunnen hierin een rol spelen, bijvoorbeeld door de actieve aanpak van zwerfvuil.

> Download het raport