Skip to main content Skip to main nav

16 mei 2019

Nationaal Daken Plan

Op 13 mei jl. presenteerde de Green Deal Groene Daken haar resultaten aan Deltacommissaris Peter Glas. De veertig deelnemende overheden, bedrijven en kennisorganisaties zetten de afgelopen vier jaar de meetbare effecten van groene daken op een rij, brachten innovaties in kaart, en schreven een Handreiking Natuurdaken. Ook ijverden ze voor financiële prikkels. De Green Deal krijgt een vervolg in het Platform Nationaal Dakenplan, waar ook STOWA en RIONED een bijdrage aan gaan leveren.

De partners van de Green Deal Groene Daken willen in het Nationaal Daken Plan een volgende stap zetten, om het benutten van daken te verankeren in stedelijke planvorming, in aanbestedingen, het bouwproces, en in de huidige gebouwde omgeving. De focus ligt op het onbenutte potentieel van het dak als verbindende oplossing voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, verstedelijking en verdichting, energie, biodiversiteit en gezondheid. Met het aansluiten van STOWA en Stichting RIONED bestendigen beide partijen - onder het motto 'Groen reikt blauw de hand' - de bestaande samenwerking, onder meer in de Community of Practice meten en monitoren groenblauwe daken en het organiseren van de jaarlijks groene-dakenseminars.

Foto cover: Bert Palsma van STOWA vertelt meer over de rol van STOWA bij het Nationaal Daken Plan. Links van hem Hugo Gastkemper, directeur van stichting RIONED.

Meer weten?

Ga naar de website van de Green deal Groene Daken