Skip to main content Skip to main nav

Bouwen met Natuur in beken: het kan, het werkt!

Deze brochure geeft een overzicht van de aanleiding, het doel en de belangrijkste resultaten van het programma Bouwen met Natuur in beken, kortweg BmN. Uit praktijkonderzoek blijkt dat de beken waarin BmN is toegepast, er een stuk gevarieerder en natuurlijker uitzien. Bovendien blijft kostbaar water langer in het gebied, waarmee verdroging wordt tegengegaan. Direct betrokkenen, zoals boeren en burgers, reageren meestal positief op deze vorm van beekherstel. Zeker als ze op een goede manier worden betrokken bij planvorming en uitvoering.

Onder Bouwen met Natuur in beken experimenteren waterschappen volop met kleine, halfnatuurlijke ingrepen. Het betreft bijvoorbeeld het leggen van takken en boomstronken in de beek en het beplanten de oevers met struiken en bomen. Ook kun je denken aan het inbrengen van zand en grind, minder intensief maaibeheer en het (gedeeltelijk) loslaten van strikt gereguleerd peilbeheer. Dit soort maatregelen zorgt voor de terugkeer van natuurlijke variatie in stroming, een grotere diversiteit aan leefgebieden (habitats) voor beekminnende soorten, beschaduwing met als gevolg lagere watertemperaturen/meer zuurstof en minder verstoring van leefgebieden.

De folder geeft via links en QR-codes snel de mogelijkheid om meer te weten te komen over BmN. Zo heeft STOA onder meer het Deltafact ‘Bouwen met Natuuruitgebracht. Dit beknopte factsheet beschrijft kort en bondig de belangrijkste BmN-maatregelen en behandelt de waargenomen hydrologische en ecologische effecten.