Skip to main content Skip to main nav

Emissieconcentraties voor nutriëntenbalansen van oppervlaktewater, afgeleid uit het landelijk waterkwaliteitsmodel (LWKM)

Dit rapport en de bijbehorende spreadsheet bevatten de resultaten van een project waarin de uit- en afspoelingconcentraties zoals berekend met het Landelijke Waterkwaliteitsmodel zijn ontsloten voor regionale analyses. Door gebruik te maken van dezelfde gegevensbronnen wordt een stap gezet naar betere afstemming tussen landelijke en regionale analyses.

Het bereiken van een goede waterkwaliteit (het doel van de Kaderrichtlijn Water) hangt vaak samen met het functioneren van het hydrologisch systeem. Stoffen liften immers met het water mee. Dit geldt voor stoffen in het oppervlaktewater, maar ook voor stoffen die via het grondwater naar het oppervlaktewater toe stromen, de zogenaamde emissies. Belangrijke emissies in het landelijke gebied zijn uit- en afspoeling van voedingsstoffen, de nutriënten (stikstof en fosfor).

Het opstellen van regionale waterbalansen kan op verschillende manieren. Gebruik kan worden gemaakt van de eenvoudige tool ‘water- en stoffenbalansen voor regionale analyses’. Deze tool is eerder met ondersteuning van de STOWA ontwikkeld in de vorm van een spread- sheet.

Zelf aan de slag met het maken van water- en stoffenbalansen? Ga naar www.stowa.nl/waterbalans. Daar zijn, net als hieronder, ook de emissiegetallen van deze studie te vinden.