Skip to main content Skip to main nav

Invloed van de systeemkeuze op de emissies van het afvalwatersysteem

Dit rapport geeft antwoord op een aantal belangrijke vragen rond emissiereductie in relatie tot de keuze voor een bepaald rioleringssysteem en het beheer en onderhoud van dat systeem. Wat is bijvoorbeeld de invloed van het foutaansluitingen op emissies vanuit (verbeterd) gescheiden rioolstelsels? Wat is de invloed van rioolvreemd water op de emissies van (gemengde) rioolstelsels? En in hoeverre is de systeemkeuze afhankelijk van specifieke stofeigenschappen?

Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van het EMOS-model, dat speciaal voor dit doel is ontwikkeld. Een uitgebreide beschrijving van dit rekenmodel vindt u in het rapport ‘EMOS, EmissieModel voor Systeemkeuze’ (STOWA 2009-W-06). Er zijn bij de studie in totaal acht stoffen in beschouwing genomen, w.o. CZV, koper, zink fosfaat, e-coli en oestron (hormoon). Zij vertegenwoordigen een breed spectrum van stofeigenschappen.

Klik hier als u het EMOS-model wilt bestellen. Na ontvangst van het bestelformulier zorgt ontwikkelaar Arcadis voor de verzending.