Skip to main content Skip to main nav

Implementeren en uitvoeren: hoe regelen we het?

Hoe zorg je voor voldoende water van goede kwaliteit? Voor de landbouw, maar ook voor natuur, recreatie en drinkwaterwinning? Hoe voorkom je wateroverlast en beperk je de gevolgen van droogte? Het zijn lastige opgaven voor waterschappen. Niet alleen omdat er uiteenlopende waterbehoeften zijn door het jaar heen. Ook omdat het klimaat verandert en we vaker te maken krijgen met extreme neerslag en langdurige perioden van droogte. Dit heeft, zeker op hoger gelegen zandgronden van Nederland, grote gevolgen. Hier is het veel lastiger dan elders om water tijdelijk te bergen, of van elders aan te voeren. In het programma Lumbricus (2016-2020) werkte een groot aantal partijen samen aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen voor dit probleem.

Het programma Lumbricus heeft veel kennis, inzichten, instrumenten en werkwijzen opgeleverd voor het klimaatrobuust inrichten en beheren van stroomgebieden op de hogere zandgronden. Deze worden hieronder ontsloten, in drie thema’s. Deze sluiten nauw op elkaar aan. Na 1, volgt 2 en na 2 volgt 3.

1. Inrichten en beheren: welke maatregelen kun je nemen?
2. Opschalen en combineren: wat is het effect (lokaal en regionaal)?
3. Implementeren en uitvoeren: hoe regelen we het?

In deze sectie vindt u alle Deltafacts die in het kader van Lumbricus, thema 3 zijn opgesteld. 

Participatieve monitoring in het waterbeheer

Deze Deltafact bespreekt de mogelijke rol van participatieve monitoring in het waterbeheer. In de Deltafact wordt ingegaan op de vraag wat participati...

Bekijk Deltafact

Sturingsinstrumentarium voor een vitale bodem

Dit Deltafact gaat dieper in op de mogelijke sturingsinstrumenten die overheden hebben voor het realiseren van een vitale bodem.

Bekijk Deltafact

Ontwikkelpaden voor een natuurlijker functioneren van beken een riviertjes

Deze Deltafact presenteert een methode om keuzen die op de korte termijn gemaakt worden, te verbinden met doelen voor de langetermijn, waarbij onzeker...

Bekijk Deltafact