Skip to main content Skip to main nav

Inrichten en beheren: welke maatregelen kun je nemen?

Hoe zorg je voor voldoende water van goede kwaliteit? Voor de landbouw, maar ook voor natuur, recreatie en drinkwaterwinning? Hoe voorkom je wateroverlast en beperk je de gevolgen van droogte? Het zijn lastige opgaven voor waterschappen. Niet alleen omdat er uiteenlopende waterbehoeften zijn door het jaar heen. Ook omdat het klimaat verandert en we vaker te maken krijgen met extreme neerslag en langdurige perioden van droogte. Dit heeft, zeker op hoger gelegen zandgronden van Nederland, grote gevolgen. Hier is het veel lastiger dan elders om water tijdelijk te bergen, of van elders aan te voeren. In het programma Lumbricus (2016-2020) werkte een groot aantal partijen samen aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen voor dit probleem.

Het programma Lumbricus heeft veel kennis, inzichten, instrumenten en werkwijzen opgeleverd voor het klimaatrobuust inrichten en beheren van stroomgebieden op de hogere zandgronden. Deze worden hieronder ontsloten, in drie thema’s. Deze sluiten nauw op elkaar aan. Na 1, volgt 2 en na 2 volgt 3.

1. Inrichten en beheren: welke maatregelen kun je nemen?
2. Opschalen en combineren: wat is het effect (lokaal en regionaal)?
3. Implementeren en uitvoeren: hoe regelen we het?

In deze sectie vindt u alle Deltafacts die in het kader van Lumbricus, thema 1 zijn opgesteld. 

 

 

Hergebruik van effluent

Dit Deltafact gaat in op het hergebruiken van effluent als zoetwaterbron. Effluent kan onder andere ingezet worden als irrigatiewater en als proceswat...

Bekijk Deltafact

Belang van bodemorganische stof voor het waterbeheer

Dit Deltafact behandelt de rol van bodemorganische stof bij het vasthouden van water in de bodem (sponswerking), de mogelijkheden om het gehalte te be...

Bekijk Deltafact

Bomen, Bos en Waterbeheer

Dit Deltafact gaat in op de relatie tussen, bomen, bos en waterbeheer. Lokale praktijkvoorbeelden laten zien dat de aanleg van natuurlijk bos, voedsel...

Bekijk Deltafact

Peilen en vegetatie in stromende wateren

Deze Deltafact geeft een overzicht van de bestaande maaistrategieën en presenteert de uitkomst van onderzoek naar nieuwe technieken en bevat denkwijze...

Bekijk Deltafact