Skip to main content Skip to main nav

Opschalen en combineren: wat is het effect (lokaal en regionaal)?


Hoe zorg je voor voldoende water van goede kwaliteit? Voor de landbouw, maar ook voor natuur, recreatie en drinkwaterwinning? Hoe voorkom je wateroverlast en beperk je de gevolgen van droogte? Het zijn lastige opgaven voor waterschappen. Niet alleen omdat er uiteenlopende waterbehoeften zijn door het jaar heen. Ook omdat het klimaat verandert en we vaker te maken krijgen met extreme neerslag en langdurige perioden van droogte. Dit heeft, zeker op hoger gelegen zandgronden van Nederland, grote gevolgen. Hier is het veel lastiger dan elders om water tijdelijk te bergen, of van elders aan te voeren. In het programma Lumbricus (2016-2020) werkte een groot aantal partijen samen aan haalbare, betaalbare en uitvoerbare oplossingen voor dit probleem.

Het programma Lumbricus heeft veel kennis, inzichten, instrumenten en werkwijzen opgeleverd voor het klimaatrobuust inrichten en beheren van stroomgebieden op de hogere zandgronden. Deze worden hieronder ontsloten, in drie thema’s. Deze sluiten nauw op elkaar aan. Na 1, volgt 2 en na 2 volgt 3.

1. Inrichten en beheren: welke maatregelen kun je nemen?
2. Opschalen en combineren: wat is het effect (lokaal en regionaal)?
3. Implementeren en uitvoeren: hoe regelen we het?

In deze sectie vindt u alle Deltafacts die in het kader van Lumbricus, thema 2 zijn opgesteld.  Onder meer over modellen om lokale en regioanle effecten door te rekenen van maatregelen, en over de Waterwijzers Landbouw en Natuur.

Monitoringstrategieën voor het meten van de effectiviteit van beekherstelprojecten

Beekherstelprojecten worden op dit moment gemonitord aan de hand van dezelfde meetprotocollen als die waarmee de reguliere toestand- en trendmonitorin...

Bekijk Deltafact

Bodemdaling

Dit Deltafact richt zich op processen die bodemdaling veroorzaken. Hierbij ligt de focus op ondiepe bodemdalingsprocessen in veen- en kleigronden. Daa...

Bekijk Deltafact

Droogte en hitte in de stad

In het kader van het Deltaprogramma en klimaatprogramma’s is veel informatie ontwikkeld, verzameld en gebundeld over droogte en hitte in stedelijk geb...

Bekijk Deltafact

Beregening

In de landbouw wordt beregening gebruikt om gewassen van voldoende vocht te voorzien. Hiervoor zijn verschillende bronnen beschikbaar zoals grondwater...

Bekijk Deltafact

Zoetwater zelfvoorzienendheid in de landbouw

Deze Deltafact gaat over de zoetwater zelfvoorzienendheid van de landbouw in Nederland en de verschillende technieken die daar aan kunnen bijdragen. D...

Bekijk Deltafact