Skip to main content Skip to main nav

STOWA ter Info

De STOWA ter Info is het kwartaalmagazine van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. Hierin houden wij u op de hoogte van het werk dat wij doen om Nederlandse waterbeheerders te helpen bij de opgaven waar ze voor staan en de ambities die ze hebben.

Bekijk de STOWA ter Info 90  (voorjaar 2024)

In deze uitgave: Joost Buntsma met pensioen:  “De positie van kennis rond waterbeheer is flink veranderd” | Drieluik: Hoe houden we energievoorziening waterschappen beschikbaar, betrouwbaar én betaalbaar? | Klimaatadaptatie in de praktijk: ontwikkelpaden | Vernatting van veenweiden: wat zijn de gevolgen voor de waterkwaliteit? | Waterveiligheid profiteert van internationale samenwerking | Praatplaat-maker Ronald van der Heide “Het gaat om het verhaal, niet om het tekenen” | Community of Practice ‘Nutriënten effluent EU-proof’: hoe stikstof- en fosfaatconcentraties in effluent verder verlagen? | STOWA ter infootjes | Vers van de STOWA-pers 

Bekijk de STOWA ter Info 89 (winter 2023/2024)

In deze uitgave: Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater afgerond: meer keuzemogelijkheden voor waterschappen bij verwijderen medicijnresten | Update Strategienota STOWA: van #doedan naar #hoedan |Persleidingenbeheer moet professioneler | waterinnovatiefonds verstrekt eerste lening | Het grote belang van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium voor het waterbeheer | Kennis- en Kundeplatform: leren van elkaar bij beoordelen veiligheid primaire keringen  | STOWA Ter Infootjes | Vers van de STOWA-pers

Bekijk de STOWA ter Info 88 (najaar 2023)

In deze uitgave onder meer: | Droogte! Een nieuw kennisprogramma van STOWA | De Ultieme Waterfabriek | Fosfor terugwinnen uit afvalwater: ja, maar hoe? | Klimaatverandering en (stedelijke) waterkwaliteit | Meten aan decentrale-sanitatiesystemen | CoP Monitoring Biodiversiteit | STOWA ter Infootjes | Vers van de STOWA-pers | Agenda

Bekijk de STOWA ter Info 87 (zomer 2023)

In deze uitgave onder meer: Kaumera klaar voor grootschalig gebruik | Meten van broeikasgasemissies uit oppervlaktewater | Water en bodem sturend? Pak er historische kaarten bij! | Terugblik Young talent Day | Programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen al 20 jaar springlevend | CoP Online Sensoring: afvalwatermonitoring 2.0 | Project Ecologische beoordeling 2.0 in volgende fase | En meer…

Bekijk de STOWA ter Info 86 (voorjaar 2023)

> Als e-zine

In deze uitgave onder meer: In deze uitgave onder meer: Vier jaar Polder2C’s | Afvalwaterketen in 2050: keuzes maken | Afscheidsinterview Ludolph Wentholt | Zwemmen in open water? Blauwalg! | Werkgroep Plaagsoorten | STOWA ondersteunt waterschappen bij uitvoering NPLG | STOWA ter Infootjes | vers van de STOWA-pers |en nog veel meer

Bekijk de STOWA ter Info 85 (winter 2022/2023)

> als e-zine | als PDF

In deze uitgave onder meer: Regionale waterveiligheid nader onderzocht | Informatie uit rioolwater | Nieuw bos in beekdalen | Meetcampagne veendijken | Jong Waterbeheer: en nu aan de slag! | Laatste papieren uitgave STOWA ter Info | Vers van de STOWA pers | en meer…

Bekijk de STOWA ter Info 84 (najaar 2022)

> als e-zine | > als PDF

In deze uitgave onder meer: Slibverwerking 2.0: superkritisch vergassen | Graverij in dijken: probleem of uitdaging? | Nieuw: Sleutelfactoren Stedelijke Waterhuishouding | Aandacht voor effecten antivlooienmiddelen in oppervlaktewater | CoP Waterinfiltrerende Verhardingen | Vers van de STOWA-pers  | En nog veel meer…

Bekijk de STOWA ter Info 83 (zomer 2022): Special Kennisimpuls Waterkwaliteit

> als e-zine | > als PDF

In deze uitgave onder meer: overzicht van alle Kennisimpulsprojecten | Maatregelen-op-de-kaart zet nutriëntenmaatregelen op de kaart | Eén watervlo zegt meer dan duizend ‘piekjes’ | Van watersysteemanalyse SESA naar effectieve ecologische herstelmaatregelen| Nieuwe inzichten verontreinigingen in grondwater | Van kennis naar impuls! Maar hoe?

Bekijk de STOWA ter Info 82 (voorjaar 2022)

> als e-zine | > als PDF

In deze uitgave onder meer: Provinciale normering wateroverlast: hoe verder? | Veelbelovend: fosfor terugwinnen bij slibverbranding | Circulair waterbeheer krijgt handen en voeten | Nieuwe programmamanagers | Waterwijzer Natuur klaar voor het grote werk | Uitgelicht: CoP Beken en Rivieren | Deltafacts: het succes verklaard |  Vers van de STOWA pers | en meer…

Bekijk de STOWA ter Info 81 (winter 2021/2022)

> als e-zine | > als PDF

In deze uitgave onder meer: Waterkwaliteitsmonitoring: geen getallen, maar informatie | PFAS-onderzoek brengt topje van de ijsberg in kaart| Big Brown Data: het bruine goud? | De (on) mogelijkheden van Aquathermie | Nieuwe meteo-onderzoeken | Polder2C’s in het zonnetje gezet | En nog veel meer…

Bekijk de STOWA ter Info 80 (najaar 2021)

> als e-zine | > als PDF

In deze jubileumuitgave onder meer: 50 jaar graven in opmerkelijk onderzoek | Breaking Science! Vier praktijkwetenschappelijke doorbraken | Nieuwe uitdagingen: andere kennis, of anders denken? | Jong (waterbeheer) ontmoet oud | Van feiten naar impact | en nog veel meer...

Bekijk de STOWA ter Info 79  (zomer 2021)

In deze uitgave onder meer: Onderzoek ontwikkeling watergebonden insecten afgerond | De vruchten plukken van (bijna) vier jaar Kennisimpuls Waterkwaliteit | De kunst van het verkopen van ‘afval’ | Het NWB Waterinnovatiefonds | Op zoek naar de ideale veiligheidsaanpak voor regionale keringen | Rwzi’s kunnen belangrijke rol spelen in de energietransitie | Platform Blauwalgen | Meer grip op onderhoud persleidingen

Bekijk de STOWA ter info 78  (voorjaar 2021)

In deze uitgave onder meer: Lumbricus gaat, KLIMAP komt | Anticiperen op de KRW na 2027 | Onderzoek naar PFAS in afvalwater | Uitgelicht: Community of Practice Afvalwaterprognoses | Positieve ervaringen met Aquathermie | Doet kennis(management) ertoe? | Een herstelde beek is geen slingerend kanaal

Bekijk STOWA ter Info 77 (najaar 2020)

In deze uitgave onder meer: Broeikasgassen & veenweiden | Ontwikkelingen Coronavirus en afvalwater | Tweede fase Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater gestart | Bioplastic uit afvalwater: het komt eraan | Anjo Travaille over beïnvloeding gedrag om waterkwaliteit te verbeteren | Waterschappen op zoek naar extra paar (satelliet)ogen | Kennisimpuls Waterkwaliteit: hoe staan we ervoor?

Bekijk de STOWA ter Info 76  (zomer 2020)

In deze uitgave onder meer: Het geheim van de Waterfabriek | Greep houden op blauwalgen | Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen nog altijd actueel | Centraal of decentraal zuiveren? | Mogelijk onderzoek naar Coronavirus in rioolwater | Terugwinnen van warmte uit afvalwater: ja, tenzij... |  Interview met Tom Buijse, buitengewoon hoogleraar Zoetwater Visecologie