Skip to main content Skip to main nav

Milieu-impact van grondstoffen uit afvalwaterzuivering (afgerond)

Het doel van dit project is voor uit afvalwater en zuiveringsslib teruggewonnen grondstoffen een goede inschatting te geven van de impact die de terugwinning heeft op het milieu. Op deze manier kan een goede milieukundige vergelijking worden gemaakt tussen het gebruik van teruggewonnen grondstoffen en conventionele (primaire) grondstoffen en kunnen beter berekeningen woren gemaakt aan terugwininstallaties (milieu-impact of milieuwinst).

In 2016 bracht STOWA de studie uit  ‘Levenscyclusanalyse van grondstoffen uit rioolwater’. Vanuit de Energie- en Grondstoffenfabriek is er inmiddels grote behoefte aan een update van deze studie. Sinds 2016 zijn de terugwintechnieken geoptimaliseerd en zijn nieuwe technieken ontwikkeld voor grondstoffen die in 2016 nog niet werden teruggewonnen. Het project is een milieukundig onderzoek via een zogenoemde levenscyclusanalyse (LCA). We kijken wat er nodig is om te komen tot 1 ton schone, vermarktbare grondstof.

Grondstoffen die worden onderzocht, zijn: 1) P uit struviet, 2) P uit as, 3) vivianiet, 4) bioplastics, 5) Kaumera, 6) cellulose, 7) schoon water, 8) biogas. Er wordt een uiteenlopende set aan milieukundige impact-indicatoren berekend, in navolging van voorgaande studie.