Skip to main content Skip to main nav

Klimaatverandering en waterkwaliteit

In dit project wordt onderzocht wat de effecten van klimaatverandering en klimaatadaptatiemaatregelen zijn op de waterkwaliteit in de bebouwde omgeving.

Momenteel worden overal in Nederland stresstesten uitgevoerd en adaptatiestrategieën voor klimaatverandering opgesteld. De focus ligt hierbij op het in beeld brengen van mogelijke wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen. Binnen deze aanpak is vooralsnog weinig aandacht voor de waterkwaliteit. Aangezien negatieve effecten van klimaatverandering en van klimaatadaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit denkbaar zijn, vindt STOWA het belangrijk om hier meer inzicht in te krijgen.

STOWA wil in dit project via een gedragen werkwijze de effecten in beeld brengen van klimaatverandering en van klimaatadaptatie- en mitigatiemaatregelen op de waterkwaliteit in de bebouwde omgeving. Er is afstemming met het Nationaal Kennis en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK).

Er worden drie producten ontwikkeld:

Handreiking stresstest waterkwaliteit

Het doel van dit deelproject is om een gestandaardiseerde methode te ontwikkelen voor een stresstest waterkwaliteit, waarmee het effect van klimaatverandering op de waterkwaliteit zichtbaar gemaakt wordt. Deze handreiking moet vergelijkbaar zijn met de handreikingen voor de bestaande stresstesten van het DPRA (hitte, droogte, wateroverlast en overstroming), waarin de potentiële kwetsbaarheden voor deze klimaatthema’s binnen een gebied worden geïdentificeerd. De handreiking wordt opgebouwd als drietrapsraket: van een eenvoudige quickscan tot een complexe stresstest.

Handreiking Weging van het Waterbelang voor Waterkwaliteit

Het doel van dit deelproject is om een handreiking te ontwikkelen voor het uitvoeren van een Weging van het Waterbelang (voorheen de watertoets), specifiek voor het onderdeel waterkwaliteit in de stedelijke omgeving. Dit kan in de vorm van concrete vuistregels/rekenregels (no-regret-maatregelen) die door de ontwerper in ieder geval toegepast kunnen worden. Hierbij is van belang dat de ruimtelijke ontwikkeling voor de levensduur van het ontwerp geen achteruitgang van de waterkwaliteit veroorzaakt en dat er ook rekening wordt gehouden met de toekomstige effecten van klimaatverandering (zowel voor extreme situaties als normale alledaagse situaties). Voor dit project is afstemming met de Unie van Waterschappen.

Routekaart voor maatregelen

Doel van dit deelproject is het opstellen van een routekaart, in afstemming met waterbeheerders en gemeenten, om te komen tot handelingsperspectief als het gaat om het verbeteren van de waterkwaliteit (vanuit het oogpunt van klimaatverandering) of het nemen van maatregelen voor klimaatadaptatie. Uit een voorstudie van dit project blijkt dat zowel gemeenten als waterschappen behoefte hebben aan een duidelijke routekaart die vanuit verschillende scenario’s oplossingen aandraagt, aanzet tot het stellen van de juiste vragen en helpt bij prioritering, vooral bij conflicterende klimaatdoelen.