Skip to main content Skip to main nav

De Waterknop. Het belang van water voor het behalen van doelen in het landelijk gebied

In deze brochure leest u wat het belang is van voldoende water van goede kwaliteit voor het herstellen van de natuur, en voor de opgaven die er liggen op het gebied van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water. Maar het is net zo hard nodig voor het behoud van de productiviteit van de landbouw.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden wat de gevolgen zijn van langdurige droogte. Deze droogte, een tekort aan neerslag, komt boven op wat we ‘verdroging’ noemen: een structurele verlaging van de grondwaterstand door menselijke ingrepen in het landschap. Om verdroging tegen te gaan en de effecten van droogte te verminderen, moeten water en bodem meer sturend worden bij beslissingen over de inrichting van ons land. Dat is een belangrijk uitgangspunt van de overheid.

Water is een belangrijke knop waaraan we kunnen draaien voor een klimaatrobuuste inrichting van ons land, voor natuurherstel en een klimaatrobuuste, toekomstbestendige landbouw. Water kan tevens de effecten van stikstofdepositie verminderen. Zonder robuust watersysteem leidt de aanpak van stikstof niet tot het gewenste resultaat. In deze brochure vertellen we er meer over.