Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Onderzoek naar de aanleg van bodemenergiesystemen op vergrijzing van grondwater. Case study Woerden (KIWK) Van kennis naar praktijk 2022-21
Grip op beekslib. De sturende rol van beeksediment op de kwaliteit van beeklevensgemeenschappen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-20
Circulair assetmanagement waterschappen. Achtergrondrapportage rekenmethodiek Van kennis naar praktijk 2022-19B
Circulair assetmanagement waterschappen. Hoofdrapport Van kennis naar praktijk 2022-19A
Evaluatie van gedocumenteerde herstelprojecten in Nederland van 2006 t/m 2019 (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-18
Gewasbeschermingsmiddelen: vergelijking van erfafspoeling en spuitdrift als emissieroutes naar het oppervlaktewater (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-17
Herkomst van beekslib in vier stroomgebieden. Een analyse op basis van de chemische samenstelling (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-16
Pilot afscheiding en opwerking cellulose uit primair slib en fijnzeefgoed door inzet van MERI-technologie Produceren van grondstoffen 2022-15
Haalbaarheidsstudie Microforce ++ Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-14
Doorwerking van lokaal beekherstel op de ecologische kwaliteit van het hele stroomgebied. Een verkennende analyse van vier stroomgebieden op basis van de macrofauna (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-13
Biotische interacties in aquatische ecosystemen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-12
Haalbaarheidsstudie biologisch geactiveerde continufiltratie over granulair actief kool Nieuwe stoffen 2022-11
Haalbaarheidsstudie ADOX. Een next generation adsorptie-oxidatieproces voor de verwijdering van organische microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater Nieuwe stoffen 2022-10
Signaleringsmeetnet bestrijdingsmiddelen in grondwater. Inventarisatie van de bruikbaarheid van bestaande meetnetten (KIWK) Van kennis naar praktijk 2022-09
Waterwijzer Natuur, fase 3. Klimaatrobuuste modellering van zuur- en stikstofdepositie op natuur Van kennis naar praktijk 2022-08
Meetstrategie Biociden – overwegingen en criteria (KIWK) Nieuwe stoffen 2022-07
Kennisvragen veen(weiden) Van kennis naar praktijk 2022-06
Satellietinformatie voor het in beeld brengen van beregening: een verkenning Zoetwatertekort & droogte 2022-05
Kansenkaart nieuw bos in beekdalen 2022-04
Integrale analyse voor wateroverlast: een verkenning Systeembenadering waterveiligheid 2022-03