Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Instrumentarium schaarse warmte uit water 2023-25
Kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen en de watervraag in stedelijk gebied. Verkennend (evaluatie) onderzoek Klimaatbestendige stad 2023-24
Programmaplan Professionaliseren Instandhouding waterkeringen 4 (2023-2027). Instandhouding onder een veranderende omgeving Inspecteren, beheren en onderhouden 2023-23
Zorgplicht regionale keringen. Handreiking rapporteren Inspecteren, beheren en onderhouden 2023-22
Systeemintegratie voor stedelijk water, het einde van een sectorale aanpak? Samenvatting promotieonderzoek Eva Nieuwenhuis Klimaatbestendige stad 2023-21
Onzekerheden en de effecten op het functioneren van slimme sturing. Samenvatting promotieonderzoek Job van der Werf Doelmatigheid 2023-20
Professioneel persleidingenbeheer. Degradatie van asbestcementen afvalwaterpersleidingen. Hoofdrapport + bijlagen Diversen 2023-19
Registreren van persleidingen voor risicogestuurd beheer. STUIP, Standaard voor Uniforme Incidentenregistratie Persleidingen Doelmatigheid 2023-18
Wat betekent de afbouw van de derogatie voor de waterkwaliteit (brochure behorende bij 2023-17) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2023-17A
De invloed van de aangescherpte mestwetgeving op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Een evaluatie van het effect van het afschaffen van de derogatie op de waterkwaliteit Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2023-17
Handreiking niet-waterkerende objecten. Handelingsperspectief voor regionale keringen Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2023-16
Praatwijzer beheer en onderhoud van watergangen Diversen 2023-15
A European national river continuity restoration policies review Van kennis naar praktijk 2023-14
BlueCAN: helder water voor het klimaat. Resultaten van drie jaar onderzoek Van kennis naar praktijk 2023-13
Snelle detectie van fecale besmetting in zwemwater Van kennis naar praktijk 2023-12
Koudelozingen, vis en amfibieën. Een literatuurstudie Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2023-11
Validatie Waterwijzer Landbouw Van kennis naar praktijk 2023-10
Professioneel persleidingenbeheer: handreiking inventarisatie en inspectie van persleidingen Doelmatigheid 2023-09
Life Cycle Analysis (LCA) van acht grondstoffen uit rioolwater Produceren van grondstoffen 2023-08
Graaf-gebaseerde identificatie van kritieke elementen in de stedelijke waterinfrastructuur Doelmatigheid 2023-07