Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Advies voor het monitoren van de ecologische waterkwaliteit (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-02
STOWA Jaarverslag & jaarkrant 2021 Diversen 2022-01 / 2021-01A
Verkenning van het PHAREM filtersysteem, een zuiveringstechniek voor de verwijdering van microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringen Nieuwe stoffen 2021-59
Chemische stoffen in het grondwater: status van vergrijzing in Nederland (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-58
Spodofos: witte-fosforproductie uit slibverbrandingsassen. Eerste evaluatie van de duurzaamheid en technologische en economische haalbaarheid Produceren van grondstoffen 2021-57
Slibontwatering met elektro osmose Energiebesparing 2021-56
Pilotinterventie inleveren ongebruikte medicijnen (KIWK) Nieuwe stoffen 2021-55
Maatregelen op en rond landbouwpercelen ter vermindering van de nutriëntenbelasting van water (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-54
Indicatiewaarden van aquatische organismen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-53
Field research on burrows and discontinuities in embankments Fact Finding field research in the Hedwige-Prosperpolder Van kennis naar praktijk 2021-52
Verkenning van verwijderingsroutes microplastics in de rwzi Nieuwe stoffen 2021-51
Provinciale normering wateroverlast. Hoe toekomstbestendig is de huidige aanpak en werkwijze? Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2021-50
Dijkenvelden. Geotechnisch en milieukundig onderzoek (deel a), Voor- en literatuuronderzoek (deel b) Aanwijzen, normeren, toetsen en verbeteren 2021-49A & B
Validatie Waterwijzer Landbouw. Vergelijking modelresultaten met Groenmonitor, GRAM en HELP Van kennis naar praktijk 2021-48
Literatuuronderzoek naar bronnen en gedrag van PFAS in afvalwater Nieuwe stoffen 2021-47
PFAS in influent, effluent and sewage sludge. Results of a monitoring campaign at eight WWTP's Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-46 E
PFAS in influent, effluent en zuiveringsslib. Resultaten van een meetcampagne op acht rwzi's Nieuwe stoffen 2021-46
The Innovation Program Removal of Micropollutants at wastewater treatment plants. State of Affairs Autumn 2021 Nieuwe stoffen 2021-45 E
Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV. Stand van zaken najaar 2021 Nieuwe stoffen 2021-45
Minder microplastics door 'duurzame' waszak? Uitkomsten van een gedragsinterventie (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2021-44