Skip to main content Skip to main nav

Publicaties

Hieronder treft u een overzicht aan van STOWA-publicaties. De publicaties zijn gratis te downloaden. Hebt u een vraag? Stuur dan een mail naar stowa@stowa.nl.

Zoeken naar publicaties

Vul een publicatienummer of trefwoord in

Titel Onderwerp Rapportnummer
Haalbaarheidsstudie BO3-technologie Nieuwe stoffen 2022-41
Veroudering van kunststofbuizen in afvalwatersystemen Doelmatigheid 2022-40
Systeemkennis Brakke Wateren (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-39
Effecten van filters en warmtewisselaars op het aquatisch systeem. Een literatuurstudie Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2022-38
Systeemgerichte Ecologische Stressanalyse. Doorontwikkeling en optimalisatie van de SESA laaglandbeken en toepassing op vier casussen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-37
Ontwikkeling van een Systeemgerichte Ecologische Stressanalyse voor sloten en kleine kanalen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-36
Tijdreeksanalyse van de macrofauna op langjarige meetpunten in stromende wateren, sloten en kanalen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-35
Oppervlakkige afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. Achtergronddocumentatie bij IMAP Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-34
Handreiking tracertesten slibgistingtanks Produceren van energie (o.m. aquathermie) 2022-33
Verkenning inzet zeolieten in wasmiddelen ten behoeve van het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater Nieuwe stoffen 2022-32
#Uitde1000knoop. Onderzoek naar het biologisch bestrijden van invasieve Aziatische duizendknoopsoorten Van kennis naar praktijk 2022-31
eDNA-metabarcoding vissen. Onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoring (2018-2021) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-30
Eindrapportage Diergeneesmiddelen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-29
Kortsluitstroming bij doorboringen (KIWK) Van kennis naar praktijk 2022-28
Geochemisch buffervermogen van de ondergrond: Beschikbare data, 3D modellen en trendanalyse (KIWK) Nieuwe stoffen 2022-27
Geochemisch buffervermogen van de ondergrond: een verkenning van reactiviteit rondom drinkwaterwinning Grubbenvorst (KIWK) Nieuwe stoffen 2022-26
Maatregel-effectmonitoring in oppervlaktewateren: ontwerp, analyse en bepaling van de ecologische effectiviteit van uitgevoerde maatregelen (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-25
Waterkwaliteit grondwater. Bodembiologische bescherming (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-24
Vergrijzing van grondwater. Handelingsperspectieven voor de voortschrijdende aantasting van grondwaterkwaliteit door menselijke invloeden (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-23
Monitoring en modellering in twee pilotgebieden voor gebiedsgerichte aanpak (KIWK) Realiseren van ecologische waterkwaliteitsdoelen (KRW) 2022-22